speaker_notes

วัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ผลิตทุเรียนไทย

1. เพื่อส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาการผลิตทุเรียน เพื่อขายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ชาวสวนทุเรียนตระหนักถึงการผลิตทุเรียน รวมทั้งการเก็บผลผลิตให้ตรงตามเป้าหมายของกลุ่มผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการทำสวนทุเรียนให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปแบบยั่งยืน

4. เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของสมาชิกชาวสวนทุเรียนตามกฏหมาย

5. เพื่อศึกษา แนะแนวกลไกการตลาด รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกได้มีความเข้าใจและได้รับความเป็นธรรมในกระบวนการการทำงานของภาครัฐและภาคเอกชน

6. เพื่อเป็นตัวแทนให้กับสมาชิกในการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตามความเหมาะสม

7. เพื่อสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับคุณภาพและผลผลิตรวมถึงภาพลักษณ์ให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

8. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์เพื่อสาธารณประโยชน์